Python Charts From Csv - Plot Csv Data Python V3 Plotly